ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม

EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลัก

ตัวชั้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่จ้อมูลตต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติการประจำปี
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 5 การปฎิบัติตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากร และเปิดเผยผลการปฏับัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยได้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตจองผู้บริหารต่อสาธารณชน

ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไห ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบย

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมทีแสดงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม สัมมนา และเปลี่ยนความรู้กายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันแลปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริจและประพฤติมิชอบ ประจำปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐาน กลไก ในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการ โดยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
Footer Logo

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook