ข่าวประชาสัมพันธ์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวแอพ H4U สมุดสุขภาพประชาชนยุค 4.0

กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวแอปพลิเคชัน “H4U” Health For You สมุดสุขภาพประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาล กระตุ้นให้คนไทยดูแลสุขภาพพร้อมก้าวสู่การเป็น Health 4.0

วันนี้ (12 ก.ย.61) ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “H4U สมุดสุขภาพประชาชน mHealth กระทรวงสาธารณสุข” ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Health for You หรือ H4U สมุดสุขภาพประชาชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานด้าน Digital Transformation ในการพัฒนากระบวนการทำงาน การบริการให้มีประสิทธิภาพ ไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 โดยสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุขสำหรับประชาชน (mHealth) ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลสุขภาพของตนเองในรูปแบบดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก รวมถึงรู้เท่าทันสุขภาวะของตนเอง และเกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ช่วยลดต้นทุนการรักษาพยาบาลลงได้

ด้านนายแพทย์พลวรรธน์ วิทูลกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า H4U เป็นแอปพลิเคชันที่ทำการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการด้านการแพทย์และข้อมูลสุขภาพกับระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยใช้หลักการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน HIS Gateway ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศตามแนวทาง Cyber Security ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) ของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน จะให้ประชาชนเป็นผู้บันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเพื่อเก็บประวัติด้านต่างๆ และการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ เช่น สถานพยาบาล สมุดสุขภาพครอบครัว ประวัติวัคซีน การจองคิวออนไลน์เพื่อพบแพทย์ในสถานพยาบาล ส่วนหน้าจอแสดงผลมีเมนูแสดง PHR ได้แก่ โรคประจำตัว ค่า BMI ค่าความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ผลการตรวจ Lab ผลการวินิจฉัยโรค ประวัติการได้รับวัคซีน ข้อมูลเพื่อการส่งต่อ การนัดหมายแพทย์ และแบบประเมินเบื้องต้นคัดกรองซึมเศร้า และในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อกับระบบหมอครอบครัว หมอประจำตัว สามารถปรึกษาผ่านระบบ Chat ได้โดยตรง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการ ลดความแออัดในการรอรับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งแอปพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ผลักดันให้เกิด แอปพลิเคชัน H4U และมอบป้าย H4U Ready ให้แก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อติดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่า โรงพยาบาลพร้อมแล้วที่จะให้ประชาชนได้ใช้ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลผ่าน H4U

ที่มา https://www.voicetv.co.th/read/BkPrNm8_m

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมโดยส่วนร่วมของชุมชน

ชื่อและที่อยู่ขององค์กร:  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สมาชิกทีม :  นางพวงเงิน    พานทอง  (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) , พญ.ผกาพันธุ์  เปี่ยมคล้า  (ผอ.รพร.จอมบึง),                       นายสุระ  เอติญัติ (สสอ.จอมบึง) และคณะ

ผู้นำเสนอ :     นางพวงเงิน    พานทอง 

บทคัดย่อ

                ผู้เป็นเบาหวานทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 30 ล้านคน ในปี 2528 เป็น 150 ล้านคน ในปี 2543 เพิ่มเป็น 194 ล้านคน ในปี 2546 และคาดว่าจะสูงถึง 380 ล้านคน ในปี 2566 โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการตายอันดับ 4 ของทั่วโลก จากโรคแทรกซ้อนทางหัวใจ ไต และทางหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการ ความทุพพลภาพ จากการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยครั้งที่ 4 ปีพ.ศ.2552ของสถาบันวิจัยระบบสุขภาพคาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานในอายุ 25ปีขึ้นไปประมาณร้อยละ 6.9 หรือ 3 ล้านคน โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงของการมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มีผู้ป่วยเบาหวานเป็นอันดับที่ 2 ของผู้มารับบริการ 5อันดับโรคแรก โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดหลักการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานเดิมของงานการให้บริการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง คปสอ. เพื่อหาจุดหรือประเด็น ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขพร้อมกำหนดระบบบริการใหม่  ปรับระบบการเข้าถึง โดยปรับระบบการนัดหมายเป็นนัดตามตำบล, ปรับระบบการประเมินและเสริมพลังโดยสหวิชาชีพมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการโดยจัดให้มี Guideline ในการดูแลผู้ป่วย ทบทวนเวชระเบียนก่อนวันที่มีคลินิก ,พัฒนาระบบการประเมิน CVD RISK ในผู้ป่วยทุกราย ,นักกายภาพบำบัดตรวจเท้า ,นักจิตเวชประเมินภาวะซึมเศร้า ,เภสัชกรให้คำแนะนำเรื่องยา ,โภชนาการให้คำแนะนำเรื่องอาหาร จัดให้มีระบบให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล,ในรายที่พบปัญหาทำ conference case /grand round โดยใช้ทีมจากครอบครัว อสม. รพสต  และทีมสหวิชาชีพ ในการหารือแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน,พัฒนาระบบการจัดตั้งศูนย์การเยี่ยมบ้านในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องคืนข้อมูลผลการดำเนินงานให้ รพสต.และท้องถิ่นทราบทุกเดือนเชื่อมโยงกันทั้ง คปสอ. โดยมีการประเมินติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ระหว่าง ก่อน (ปีงบประมาณ 2554) กับ หลัง (ปีงบประมาณ 2555-2559) การนำรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นไปดำเนินการ พบว่า ในปี 55 56 57 58 และ 59 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเท่ากับ ร้อยละ1.23  1.13  1.37  1.31  และ 1.27 ตามลำดับ อัตราการเกิดการควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี เท่ากับร้อยละ 23.93  27.85  30.96  29.97  และ 33.78 9  ตามลำดับ และอัตราความพึงพอใจ เท่ากับ ร้อยละ 82.38  83.34  83.27  83.51 และ 84.27 ตามลำดับ โดย ผลการดำเนินงานพบว่าค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือด ของกลุ่มตัวอย่างหลังการพัฒนามีค่าลดลง ,อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ลดลงได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้,ลดระยะเวลารอคอยจากเดิมเฉลี่ย  86 นาที เป็น 60 นาที ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด ,ความพึงพอใจของผู้ให้บริการก่อนและหลังการพัฒนาพบว่า ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 82.38% เป็น 84.27%  จากแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่พัฒนามาตลอด 5 ปี โดยเน้นองค์รวมทำให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอาจเป็นต้นแบบแนวทางที่จะนำไปพํฒนาต่อในระดับภาคหรือประเทศได้

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  ผู้เป็นเบาหวานทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 30 ล้านคน ในปี พ.ศ.2528 มาเป็น 150 ล้านคนในปี 2543 เพิ่มเป็น 194 ล้านคน ในปี 2546 และ คาดว่าจะสูงถึง 380 ล้านคน ในปี 2566(สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ,2550)โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการตายอันดับ 4 ของทั่วโลก จากโรคแทรกซ้อนทางหัวใจ ไต และทางหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการ ความทุพพลภาพ จากการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยครั้งที่4 ปีพ.ศ.2552ของสถาบันวิจัยระบบสุขภาพคาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานในอายุ 25ปีขึ้นไปประมาณ 6.9% หรือ 3ล้านคน โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงของการมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มีผู้ป่วยเบาหวานเป็นอันดับที่ 2 ของผู้มารับบริการ 5อันดับโรคแรก

กิจกรรมการพัฒนา:

              แนวคิดใช้หลักการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (สมชาติ โตรักษา, 2558) และ หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย

                 1.วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานเดิมของงานการให้บริการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง

 คปสอ. เพื่อหาจุดหรือประเด็น ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

   2.กำหนดระบบบริการใหม่  ปรับระบบการเข้าถึง โดยปรับระบบการนัดหมายเป็นนัดตามตำบล, ปรับระบบการประเมินและเสริมพลังโดยสหวิชาชีพมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการโดยจัดให้มี Guideline ในการดูแลผู้ป่วย ทบทวนเวชระเบียนก่อนวันที่มีคลินิก ,พัฒนาระบบการประเมิน CVD RISK ในผู้ป่วยทุกราย ,นักกายภาพบำบัดตรวจเท้า ,นักจิตเวชประเมินภาวะซึมเศร้า ,เภสัชกรให้คำแนะนำเรื่องยา ,โภชนาการให้คำแนะนำเรื่องอาหาร จัดให้มีระบบให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล,ในรายที่พบปัญหาทำ conference case /grand round โดยใช้ทีมจากครอบครัว อสม. รพสต  และทีมสหวิชาชีพ ในการหารือแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน,พัฒนาระบบการจัดตั้งศูนย์การเยี่ยมบ้านในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องคืนข้อมูลผลการดำเนินงานให้ รพสต.และท้องถิ่นทราบทุกเดือนเชื่อมโยงกันทั้ง คปสอ.

  3.มีการประเมินติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ระหว่าง ก่อน (ปีงบประมาณ 2554) กับ หลัง (ปีงบประมาณ 2555-2559) การนำรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น ไปดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

                        ปีงบประมาณ

2554

2555

2556

2257

2558

2559

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน(ร้อยละ)

1.52

1.23

1.13

1.37

1.31

1.27

อัตราการเกิดการควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี(ร้อยละ)

NA

23.93

27.85

30.96

29.97

33.78

อัตราความพึงพอใจ(ร้อยละ)

NA

82.38

83.34

83.27

83.51

84.27

NA = No data available

ผลการดำเนินงานพบว่าค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือด ของกลุ่มตัวอย่างหลังการพัฒนามีค่าลดลง ,อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ลดลงได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้,ลดระยะเวลารอคอยจากเดิมเฉลี่ย  86 นาที เป็น 60 นาที ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด ,ความพึงพอใจของผู้ให้บริการก่อนและหลังการพัฒนาพบว่า ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 82.38% เป็น 84.27%

 

10.บทเรียนที่ได้รับ : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย เบาหวานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นรูปแบบที่สามารถปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลชุมชน ที่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรและมีภาระงานมาก การช่วยเหลือกันทำงานเป็นทีม จะทำให้งานสำเร็จ  มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงยิ่งๆขึ้นอย่างยั่งยืน

 

11.การติดต่อกับทีมงาน: นางพวงเงิน    พานทอง  (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง   ที่อยู่  5 ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี    tel :  080-0233250     e-mail  : nae.panthong@gmail.com

 

 

 

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook