%PM, %22 %399 %2019 %15:%May Written by

CQI : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ( CKD Clinic ) “ คลินิก รักษ์ไต ” Featured

CQI : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ( CKD Clinic ) คลินิก รักษ์ไต

 

 

1.ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา :

 

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ( CKD Clinic ) คลินิก รักษ์ไต

 

 

 

2.คำสำคัญ

 

พัฒนาระบบ , การดูแลผู้ป่วยโรคไต , โรคไตเรื้อรัง , CKD

 

 

 

3.สรุปผลงานโดยย่อ

 

                โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease ; CKD) เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของโลก รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายของโรคหรือไตวายระยะสุดท้าย (end stage renal disease ; ESRD) ซึ่งจำเป็นต้องให้การรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต (renal replacement therapy) ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis)  การล้างไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis) หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (kidney transplantation)

 

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของไต เพื่อไม่ให้เกิดโรคไตวายระยะสุดท้าย และป้องกันหรือควบคุมความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อาจเกิดขึ้น ไม่ให้รุนแรงจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น รวมถึงลดภาระทางเศรษฐกิจจากการบำบัดทดแทนไต ซึ่งเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

 

ดังนั้น งานโรคไม่ติดต่อ NCD  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี เล็งเห็นว่า ควรมีการจัดตั้งคลินิกโรคไตเรื้อรังขึ้น (CKD Clinic) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ช่วยชะลอการดำเนินไปของโรค ช่วยแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องและส่งต่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

4.ชื่อและที่อยู่องค์กร

 

                พัชรินทร์   ปัญญาเครือ (ผู้นำเสนอ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  บ้านเลขที่ 5 ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง       

 

จ.ราชบุรี   70150

 

 

 

5.สมาชิกทีม / ชื่อหน่วยงาน

 

                1. นายดิษฐวัฒน์                  ปฐมเจริญสุขชัย                   ตำแหน่ง นายแพทย์

 

                2. นางสาวพัชรินทร์           ปัญญาเครือ                           ตำแหน่งเภสัชกร

 

                3. นางพวงเงิน                     พานทอง                               ตำแหน่ง พยาบาล

 

                4. นางสาวอัจฉราพร           สุดไธสง                                ตำแหน่ง นักแพทย์แผนไทย            

 

 

 

 

 

6.เป้าหมาย

 

                1.เพื่อชะลอการดำเนินไปของไต และ ป้องกันผู้ป่วย CKD Stage 3 เข้าสู่ Stage 4 และ 5 ตามลำดับ

 

                2.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังแก่ผู้ป่วย รวมถึงการดูแลรักษาตัวเองอย่างเหมาะสม

 

3.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

 

                4.การติดตาม และการส่งต่อเพื่อการบำบัดทดแทนไต

 

 

 

7.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

 

                1.การให้การบริการและการดูแลผู้ป่วย ยังไม่ครอบคลุมในทุกๆด้าน  ( ขาดด้านโภชนาการ )

 

                2.ผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล และปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง

 

                3.ผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

 

 

 

8.กิจกรรมการพัฒนา

 

                1.ประชุม หารือกับทีมสหวิชาชีพ เกี่ยวกับการจัดตั้ง CKD Clinic และแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

                2.กำหนด บทบาทหน้าที่ ของแต่ละสาขาวิชาชีพ ในการปฏิบัติงาน CKD Clinic

 

 

Footer Logo

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook