กิจกรรมต่างๆ

ประเมิน GREEN&CLEAN Hospital 2017

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

             จาก....ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร  การขยายตัวของเมือง  การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม  มลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ สังคม และสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และภาวะโลกร้อน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน  ซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับโลก เช่น สหประชาชาติที่มีการผลักดันให้หลายประเทศบรรลุผล MDG (Millennium Development Goal) ในปี ๒๐๑๕  โดยมีแนวคิดในเรื่องการใช้ประโยชน์จากการสุขาภิบาลนำไปใช้ประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้ทุกกระทรวงดำเนินการตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

          การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) โดยการดำเนินกิจกรรม GREEN ได้แก่  

           G  : Garbage   คือ การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะและสิ่งปฏิกูลด้วยหลักการ 3 Rs

           R : Res room  คือ การจัดการส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมการ   ใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกต้อง

           E : Energy คือ ลดการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนจากชีวภาพและชีวมวล และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อประหยัดทรัพยากร

           E : Environment คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน และเอื้อต่อสุขภาพ โดยเน้นหลัก ๕ ส. จดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น

           N : Nutrition  คือ  รณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เพื่อลดการใช้สารเคมี

 เราชาวยุพราชจอมบึงจึงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างจริงจัง

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook