วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง

VISION วิสัยทัศน์

ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

MISSION พันธกิจ

1. จัดบริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสภาพ อย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และผู้รับบริการพึงพอใจ
2. สร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
3. บุคลากรมีความสุข มีพฤติกรรมการบริการที่ดีเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ
4. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

VALUES ค่านิยม

• ทำงานเป็นทีม
• เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
• การมุ่งเน้นคุณภาพโดยการใช้ข้อมูลจริง
• รักและภาคภูมิใจที่ได้ทำงานโรงพยาบาล ให้บริการอย่างเต็มความสามารถเปี่ยมไปด้วยจิตใจที่เมตตา
• มีจิตสำนึกด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย
• มุ่งเน้นคุณภาพพร้อมรับการประเมินและยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า
.

WE FOCUS ON.. เข็มมุ่งของโรงพยาบาล

1. การดูแลคนไข้แบบสหวิชาชีพ และองค์รวม โดยเน้นการดูแลในกลุ่มเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ACS และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
2. พัฒนาความปลอดภัยของผู้ป่วย( patient safety goal )

Framed Images
<
Footer Logo

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook