May 27, 2019

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวแอพ H4U สมุดสุขภาพประชาชนยุค 4.0

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวแอพ H4U สมุดสุขภาพประชาชนยุค 4.0 กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวแอปพลิเคชัน “H4U” Health For You สมุดสุขภาพประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาล กระตุ้นให้คนไทยดูแลสุขภาพพร้อมก้าวสู่การเป็น Health…
May 23, 2019

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมโดยส่วนร่วมของชุมชน

ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมโดยส่วนร่วมของชุมชน ชื่อและที่อยู่ขององค์กร: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สมาชิกทีม : นางพวงเงิน พานทอง (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) , พญ.ผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า…
April 24, 2019

การประชุมเปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

การประชุมเปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระดับอำเภอ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง

ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ บรรยากาศในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจอมบึงมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศในโรงพยาบาลให้ร่มรื่น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ดื่มด่ำกับความสวยงานของแมกไม้นานาพรรณ

Footer Logo

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook